Knowledge and Learning Teachers Toward The Implementation of Guided Inquiry Approach in Aqidah Curriculum

  • Mohd Aderi Che Noh Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Perak Darul Ridzuan, Malaysia
  • Haslina Abdullah Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam Selangor, Malaysia
  • Nor Hayati Fatmi Talib Politeknik Negeri Sembilan, Bandar Enstek, Labu, Malaysia

Abstract

The guided inquiry approach is an inquiry activity where problems and various questions are raised by the teacher while the student needs to initiate the findings of the item. Therefore, the purpose of this study is to know the level of knowledge and skill of managing the Islamic Education teacher towards the implementation of guided inquiry approach based on Aqidah in high school. Also, this study also identifies the relationship between the two aspects. The methodology of this study is quantitative in the survey of 108 Islamic Education teachers. The descriptive analysis was carried out that both elements of knowledge and skills in managing teachers were at high levels. Spearman's correlation inference analysis also found that the strength of the relation between the two aspects was at a moderate positive level. Furthermore, the implication of the study found that teachers need to emphasize specifically on issues of knowledge and skills in managing the implementation of guided inquiry approaches so that they can have a positive and effective impact on students such as helping students to understand the content of the lesson in better, encourage critical cultural cognitive processes of critical thinking as well as reinforcing aqidah in the students who are increasingly worrying about the day.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Ab. Halim Tamuri, Muhamad Faiz Ismail & Kamarul Azmi Jasmi. 2012. Komponen asas untuk latihan guru pendidikan Islam. Global Journal Al-Thaqafah (GJAT). 2: 53-63.
[2] Ab. Halim Tamuri & Mohamad Khairul Azman Ajuhary. 2010. Amalan pengajaran guru pendidikan Islam berkesan berteraskan konsep mu’allim. Journal of Islamic and Arabic Education. 2: 43-56.
[3] Ahmad Yunus Kasim & Ab. Halim Tamuri. 2010. Pengetahuan pedagogikal kandungan (PPK) pengajaran akidah: kajian kes guru cemerlang pendidikan Islam. Journal of Islamic and Arabic Education. 2: 13-30.
[4] Anuar Ahmad & Nelson Jinggan. 2015. Pengaruh kompetensi kemahiran guru dalam pengajaran terhadap pencapaian akademik pelajar dalam mata pelajaran sejarah. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik. 3: 1-11.
[5] Awg Kasmurie Awg Kitot. 2011. Keberkesanan pengajaran inkuiri dalam meningkatkan pemikiran kritis dan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran sejarah. Tesis Sarjana, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
[6] Azizi Yahaya & Rosnani Mohd Nor. 2010. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru matapelajaran teknikal. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.
[7] Brunner, J., 1996. Towards a theory of instruction. Cambridge: Harvard University Press.
[8] Buku Perangkaan Pendidikan Malaysia 2015. 2015. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Malaysia: Putrajaya.
[9] Chua Yan Piaw. 2011. Kaedah dan statistik penyelidikan. Ed Ke-2. Malaysia: Mac Graw Hill Companies.
[10] Dayang Aidah Haji Jalin. 2015. Tahap kesediaan penggunaan pendekatan pembelajaran masteri dalam kalangan guru-guru kesusasteraan sekolah menengah kerajaan di Brunei Darussalam. Tesis Sarjana, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
[11] Dobbins, K. 2009. Teacher Creativity Within The Current Education System. The Case Study of The Perceptions of Primary Teachers. Education. International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education. 3-13.
[12] Guilford, J. P., & Fruchter, B. (1978). Fundamental statistics in psychology and education, Ed. Ke-6. Tokyo: McGraw Hill Kogakusha Ltd.
[13] Habib Mat Som & Syed Kamaruzaman Syed Ali. 2011. Komitmen guru dalam pelaksanaan kurikulum dan inovasi berkesan. Jurnal Masalah Pendidikan. 34: 99-119.
[14] Hasnuddin Ab Rahman, Norfaizuryana Zainal, Nor Azzaharaton Ab Karim. 2015. Keberkesanan penggunaan ICT di dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi sekolah kebangsaan Desa Pandan Kuala Lumpur. Prosiding Teknologi Maklumat & Sosial 2015, hlm. 238-252.
[15] Irfan Naufal Umar & Sajap Maswan. 2012. Aplikasi pendekatan inkuiri dalam persekitaran pembelajaran berasaskan web. Universiti Sains Malaysia.
[16] Ishak bin Baba. 2009. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dan kaitannya terhadap prestasi akademik pelajar UTHM. Tesis Dr. Fal, Fakulti Pendidikan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.
[17] Ismail. 2001. Kesan Kaedah Penyelesaian Masalah Pengajaran Akidah terhadap Peningkatan Kemahiran Berfikir Kritis di kalangan Pelajar Tingkatan Empat. Tesis Dr. Fal, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.
[18] Jamil Ahmad. 2002. Pemupukan budaya penyelidikan dikalangan guru sekolah: satu penilaian. Tesis Ijazah Kedoktoran. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
[19] Joyce, B., Weil, M. Showers, B. 1992. Models of Teaching. Boston: Allyn & Bacon.
[20] Khairun Nadwa Md Ahir. 2007. Kesan pembelajaran berasaskan inkuiri (PBI) melalui web terhadap prestasi dan persepsi pelajar dalam mata pelajaran Fizik peringkat Universiti. Tesis Sarjana. Universiti Sains Malaysia.
[21] Krejcie, R. V & Morgan, D.W. 1970. Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement. 30 (607-610).
[22] Mazlyana binti Buhari. 2010. Hubungan antara tahap keberkesanan pendidikan Islam dengan personaliti Islamik Pelajar. Tesis Sarjana. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.
[23] Mohamad Najib Abdul Ghafar. 1999.Penyelidikan pendidikan.Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru
[24] Mohd Ismail Mustari, Kamarul Azmi Jasmi, Azhar Muhammad & Rahmah Yahya. 2012. Model pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab. Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia.
[25] Mohd Rozi bin Ibrahim. 2006. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran kemahiran berfikir dalam kaedah inkuiri – penemuan sejarah dari perspektif guru. Tesis Sarjana, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
[26] Nelly Ezatul Fazlina Md Sah. 2012. Kesan pembelajaran berasaskan inkuiri bagi subjek Matematik. Tesis Sarjana. Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.
[27] Nor’ Aidah Nordin. 2016. Perbandingan pengetahuan dan kemahiran kaedah inkuiri guru sains dalam pelaksanaan lesson study. Tesis Sarjana, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
[28] Noraini Idris. 2013. Penyelidikan dalam pendidikan. Malaysia: Mac Graw Hill Companies.
[29] Norliza Hussin, Mohamad Sattar Rasul, Roseamnah Abd. Rauf. 2013. Penggunaan laman web sebagai transformasi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. The Online Journal of Islamic Education. 1 (2): 58-73.
[30] Pallant, J. 2007. SPSS Survival Manual: a step by step guide to data analysis using SPSS. Australia: Allen & Unwin.
[31] Pejabat Pendidikan Daerah Muar. 2015. Panduan Penulisan Rancangan Pengajaran Harian.
[32] Raedah Md Amin. 2013. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran sekolah rendah di zon bandar daerah Kota Tinggi. Tesis Sarjana, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.
[33] Sapie Sabilan, Mohamad Fuad Ishak, Mohd Kamal Din @ Nasirudin, Rekkeman Kusut. 2016. Tahap pelaksanaan pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran dalam latihan mengajar menurut persepsi guru-guru pelatih fakulti pendidikan KUIS: satu tinjauan awal. Jurnal Pendidikan KUIS. Hlmn 88-97.
[34] Syahruzaman bin Kamarudin. 2010. Pelaksanaan dan penguasaan pendekatan inkuiri di sekolah berasrama penuh (SBP). Universiti Teknologi Malaysia.
[35] Susanti, T. D. 2014. Penerapan metode inkuiri terbimbing untuk meningkatkan hasil belajar fisika siswa kelas viii.6 pada konsep bunyi di SMP Negeri 3 Kota Bengkulu. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu.
[36] Thangavelo Marimuthu, Azman Jusoh dan Rodziah Ismail. 2003. Amalan dan Masalah Pelaksanaan Strategi Inkuiri-Penemuan di kalangan pelatih Sains Semasa Praktikum: Satu Kajian Kes. Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim. Kedah.
[37] Vitaningtyas, T. 2016. Pengetahuan, kemahiran pelaksanaan dan sikap terhadap konsep muaddib dalam kalangan guru pendidikan Islam di daerah Bangil Indonesia. Tesis Sarjana. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
[38] Woolfolk, A. E. 1995. Educational psychology. Ed Ke-6. Boston: Allyn & Bacon.
[39] Zalipah Zakaria. 2011. Pengetahuan pedagogi isi kandungan (PPIK) guru biologi permulaan dan berpengalaman: satu kajian kes. Tesis Sarjana. Fakulti Sains dan Matematik, Universiti Pendidikan Sultan Idris.
[40] Ikhwan, A. (2013). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI). Malang: Insan Cita Press dan STAIM Tulungagung.
[41] Ikhwan, A. (2017a). Development Of Quality Management Islamic Education In Islamic Boarding School (Case Study Madrasah Aliyah Ash Sholihin). Al-Hayat: Journal of Islamic Education, 1(1), 117. Retrieved from http://alhayat.or.id/index.php/alhayat/article/view/7
[42] Ikhwan, A. (2017b). Metode Simulasi Pembelajaran dalam Perspektif Islam. Istawa: Jurnal Pendidikan Islam, 2(2), 1–34. https://doi.org/10.24269/ijpi.v2i2.623
[43] Ikhwan, A. (2018). Management of Learning Assesment Using Curriculum 2013 (Case Study in Islamic Primary School (MI) Muhammadiyah 5 Wonoasri Ponorogo - East Java - Indonesia). MUADDIB: Studi Kependidikan Dan Keislaman, 08(02), 108–123. https://doi.org/10.24269/muaddib.v8i2.1422
[44] Jaelani, D. I. (2018). Manajemen Public Relations (Humas) Pendidikan Islam: Kajian Tematik Al Quran dan Hadits. Istawa: Jurnal Pendidikan Islam, 3(2), 57–96. https://doi.org/10.24269/ijpi.v3i2.1501
[45] Jauhari, M. I. (2017). Epistemological Framework of Islamic Education Science. Al-Hayat: Journal of Islamic Education, 01(01), 1–15. https://doi.org/10.24269/ijpi.v3i2.1511
[46] Noh, M. A. C. (2019). Strategic Management of Quranic Recitation Teaching Among Primary School Teachers in Malaysia. Al-Hayat: Journal of Islamic Education, 3(1), 1–8.
[47] Sulaiman. (2019). Implementation of Student’s Rules on Punishment In Islamic Perspective. Al-Hayat: Journal of Islamic Education, 3(1), 9–19.
[48] Suriadi Samsuri, Mursidin, M. (2018). Character Education Based on Gender Justice in The Islamic Perspective. Al-Hayat: Journal of Islamic Education, 2(2), 202–212. Retrieved from http://alhayat.or.id/index.php/alhayat/article/view/26
[49] Umar Sidiq, L. I. (2018). Inclusive Curriculum Education Modification Management (Case Study at Ponorogo National Immersion Primary School). Al-Hayat: Journal of Islamic Education, 02(02), 1–11.
[50] Wahyudi, A., & Huda, M. (2019). Internalization of Islamic Values for Students with Special Needs in Special School Education Institutions ( SLB ). Al-Hayat: Journal of Islamic Education, 3(1), 90–97. https://doi.org/https://doi.org/10.35723/ajie.v3i1.55
Published
2019-12-10
How to Cite
CHE NOH, Mohd Aderi; ABDULLAH, Haslina; FATMI TALIB, Nor Hayati. Knowledge and Learning Teachers Toward The Implementation of Guided Inquiry Approach in Aqidah Curriculum. AL-HAYAT: Journal of Islamic Education, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 126-139, dec. 2019. ISSN 2599-3046. Available at: <https://alhayat.or.id/index.php/alhayat/article/view/76>. Date accessed: 30 may 2020. doi: https://doi.org/10.35723/ajie.v3i2.76.